© Valery Vaschenko 2017

Contact

Valery Vaschenko

Centralnaya st 34,  Ekiman-1, Polotski rayon Vitebskaja obl, 211412 Belarus. t: +375 29 592 98 64 e: vaschenkovalera@gmail.com